ฝากรักไว้ในหัวใจ

-A A +A

ฝากรักไว้ในหัวใจ

หมวดนิยาย: 

ชี้แจง! :

            เนื้อหาต่อไปนี้เขียนขึ้นจากการตกตะกอนชีวิตจริงของผู้เขียนทั้งสิ้น จะดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้อ่านอีกครั้งหนึ่ง หากใครจะเชื่อ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ขอให้ไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ เพราะสิ่งที่นำมาเสนอเป็นมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน แต่ก็ได้ประเมินด้วยสติปัญญาตนเองเป็นเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครบ้าง จึงนำมาเผยแพร่ ทั้งนี้ ทุกท่านที่ผ่านมาอ่านเนื้อหาเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนกันได้บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และหากใครเห็นว่าถ้อยความทั้งหมดที่ชื่นเขียน ณ ที่นี้เป็นสิ่งที่หลายคนควรได้รับรู้ ก็โปรดแชร์ต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ชื่น และเพื่อกระจายประโยชน์สุขสู่โลกด้วยนะคะ

    *** เปิดรับโดเนทตามสมัครใจค่ะ ***

สารบัญ / เมนูนิยาย